loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Automatyzacja produkcji z pomocą nowoczesnych systemów ERP
proalphaAutomatyzacja produkcji stała się nieodłącznym elementem współczesnego przemysłu. Wraz z postępem technologicznym i dynamicznym rozwojem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, przedsiębiorstwa zyskują coraz większe możliwości optymalizacji stosowanych procesów produkcyjnych. Jednym z kluczowych narzędzi, które umożliwiają efektywną automatyzację, jest system ERP (Enterprise Resource Planning). W jaki sposób oprogramowanie ERP usprawnia automatyzację firm produkcyjnych? Jakie aspekty funkcjonowania wspiera? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Oprogramowanie ERP dla produkcji – co to jest?

Kluczową rolę w procesie transformacji cyfrowej firm produkcyjnych odgrywa system ERP (Enterprise Resource Planning). Oprogramowanie ERP zaprojektowane specjalnie dla produkcji zawiera bowiem moduły funkcjonalne, które są niezbędne do zarządzania procesami, wprowadzania usprawnień i ich optymalizacji.

Moduły ERP obejmują zestawienia materiałowe (BOM), zarządzanie zamówieniami i produkcją, realizację zamówień, planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP), a także planowanie i harmonogramowanie. Producenci niestandardowi znajdują także dużą wartość w konfiguratorach produktów, podczas gdy inni mogą skorzystać z systemu

zarządzania magazynem (WMS). Zaletą rozwiązania ERP jest możliwość dostosowywania go indywidualnie do konkretnych potrzeb każdego biznesu. Korzystając z takiego oprogramowania, producenci mogą uzyskać pełną widoczność i kontrolę nad organizacją i jej procesami. System ERP dla produkcji pomaga bowiem w dokładnym śledzeniu kosztów produkcji, zmniejszaniu wydatków oraz utrzymywaniu optymalnego poziomu zapasów. Może pomóc również zrównoważyć podaż i popyt, zapewniając nieprzerwaną produkcję i unikając nieterminowych dostaw gotowych produktów do odbiorców końcowych.

Jakie obszary funkcjonowania firm produkcyjnych mogą zostać zautomatyzowane dzięki wdrożeniu systemu ERP?

Automatyzacja procesów produkcyjnych pozwala na zwiększenie wydajności produkcji poprzez eliminację rutynowych i powtarzalnych zadań, które mogą być wykonane szybko i precyzyjnie przez maszyny lub systemy komputerowe. W tym czasie pracownicy mogą skoncentrować się na bardziej skomplikowanych zadaniach, wymagających kreatywności i umiejętności decyzyjnych, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Kluczowe obszary, których funkcjonowanie może ulec poprawie po wdrożeniu systemu ERP dla produkcji to:
 • Planowanie produkcji
  System ERP umożliwia automatyczne generowanie harmonogramów produkcji na podstawie danych dotyczących zamówień klientów, dostępności surowców i zdolności produkcyjnych. Może także uwzględnić różne czynniki, takie jak terminy dostaw, priorytety klientów i efektywność wykorzystania zasobów, aby zoptymalizować procesy na linii produkcyjnej.

 • Zarządzanie zamówieniami i zakupami
  Oprogramowanie ERP umożliwia automatyzację procesu składania zamówień na surowce i materiały. Można przykładowo z pomocą odpowiedniego modułu ERP ustawić automatyczne powiadomienia o niskich stanach magazynowych i generowanie zamówień w oparciu o ustalone poziomy minimalnych zapasów. Automatyzacja tego procesu pozwala uniknąć braków w dostawach i gwarantuje utrzymanie optymalnych poziomów zapasów.

 • Magazynowanie i zarządzanie zapasami
  System ERP umożliwia stałe monitorowanie stanów magazynowych oraz automatyczne rejestrowanie przyjęć i wydań materiałów. Można również zdefiniować reguły automatycznego zamawiania surowców na podstawie zapotrzebowania i zapasów minimalnych. Automatyzacja zarządzania zapasami przyczynia się do zmniejszenia ryzyka braków i nadmiaru materiałów w magazynie.

 • Kontrola jakości
  Co ważne, oprogramowanie ERP umożliwia także tworzenie i śledzenie parametrów jakościowych dla produktów. Z jego pomocą można zdefiniować kryteria jakościowe oraz ustawić automatyczne alarmy, gdy jakość produktu nie spełnia określonych standardów. Automatyzacja kontroli jakości pozwala na szybkie reagowanie na napotkane problemy i minimalizuje ryzyko powstania wadliwej partii produktów.

 • Monitorowanie wydajności produkcji
  System ERP umożliwia zbieranie danych dotyczących wydajności produkcji, takich jak czas cyklu, zużycie energii czy surowców. Zapewnia także opcję tworzenia raportów i określania wskaźników wydajności, które pomagają w identyfikowaniu obszarów wymagających optymalizacji i podnoszenia efektywności.

 • Zarządzanie kosztami
  Dodatkowo wdrożenie ERP ułatwia monitorowanie kosztów produkcji, w tym kosztów surowców, pracy czy utrzymania maszyn itp. Oprogramowanie ERP ułatwia w sposób znaczący tworzenie raportów kosztowych i analizowanie efektywności kosztowej firmy produkcyjnej.

Dlaczego automatyzacja z wykorzystaniem systemu ERP jest niezbędna do wdrożenia w produkcji?

Systemy ERP to kompleksowe oprogramowanie, które integruje różne dziedziny działalności przedsiębiorstwa, takie jak zarządzanie produkcją, logistyka, finanse, kadry czy sprzedaż. Dzięki temu firma ma możliwość scentralizowania wszystkich kluczowych informacji i procesów w jednym systemie, co pozwala na efektywniejszą kontrolę i zarządzanie produkcją. Wśród kluczowych korzyści wynikających z wdrożenia systemu ERP należy wymienić takie czynniki jak:
 1. Wyższa efektywność operacyjna
  Systemy ERP pozwalają na automatyzację wielu procesów produkcyjnych, co prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej. Przez zintegrowanie różnych obszarów produkcji, takich jak planowanie, zakupy, magazynowanie, produkcja i kontrola jakości, oprogramowanie ERP zapewnia lepsze zarządzanie zasobami i optymalizację procesów, co przekłada się na większą wydajność produkcji.

 2. Centralizacja danych
  Wdrożenie ERP do produkcji umożliwia gromadzenie i przechowywanie danych w jednym centralnym miejscu. Dzięki temu wszyscy pracownicy mają dostęp do aktualnych i spójnych informacji dotyczących produkcji, takich jak stany magazynowe, harmonogramy produkcji, zamówienia klientów itp. Centralizacja danych ułatwia podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych informacjach i eliminuje potrzebę korzystania z wielu innych, rozproszonych systemów.

 3. Płynne planowanie i harmonogramowanie produkcji
  Systemy ERP oferują zaawansowane narzędzia do planowania i harmonogramowania produkcji. Pozwalają one na tworzenie szczegółowych zestawień i planów, uwzględniających dostępność surowców, zasobów ludzkich i maszyn. Dzięki temu można zoptymalizować wykorzystanie zasobów, unikając przestojów w produkcji i opóźnień w dostawach. 

 4. Ulepszona kontrola jakości
  Wdrożenie systemu ERP w produkcji umożliwia również lepszą kontrolę jakości, ponieważ z jego pomocą, w jednym miejscu, można zdefiniować i śledzić różne parametry i wskaźniki jakościowe dla produktów w czasie rzeczywistym. Przykładowo automatyczne powiadomienia i alarmy mogą być generowane, gdy jakość produktu nie spełnia określonych standardów. Dzięki temu można szybko reagować i podejmować działania naprawcze, minimalizując ryzyko wyprodukowania wadliwych produktów.

 5. Szybka i bezproblemowa integracja z innymi systemami
  Oprogramowanie ERP może być zintegrowane z innymi systemami stosowanymi w przedsiębiorstwie, takimi jak systemy CRM (Customer Relationship Management) czy systemami zarządzania magazynem. Integracja ta umożliwia płynny przepływ informacji pomiędzy różnymi obszarami działalności firmy, co pozwala na lepszą koordynację i współpracę między działami.

 6. Analiza i raportowanie
  Systemy ERP oferują zaawansowane funkcje analizy danych i raportowania. Pozwalają na generowanie różnego rodzaju raportów dotyczących produkcji, takich jak raporty na temat wydajności, kosztów, zużycia surowców itp. Dzięki temu można monitorować kluczowe wskaźniki efektywności produkcji i podejmować świadome decyzje oparte na analizie danych.

Dlaczego automatyzacja w produkcji jest tak ważna?

Z przedstawionych powyżej informacji jasno wynika, iż wdrożenie oprogramowania ERP pozytywnie wpływa na funkcjonowanie firm produkcyjnych oraz automatyzację procesów. Ta z kolei jest kluczowa w szybko zmieniającym się środowisku produkcyjnym z kilku powodów:

1. Zwiększenie wydajności: automatyzacja procesów produkcyjnych pozwala na zwiększenie wydajności produkcji poprzez eliminację rutynowych i powtarzalnych zadań. Pracownicy mogą skoncentrować się na bardziej skomplikowanych zadaniach, wymagających kreatywności i umiejętności decyzyjnych, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

2. Poprawa jakości: zautomatyzowanie produkcji dzięki ERP może przyczynić się także do poprawy jakości produktów. Maszyny i systemy automatyczne mogą wykonywać powtarzalne czynności z większą precyzją i minimalizować błędy ludzkie. Dzięki temu można uniknąć wadliwych serii produktów i zmniejszyć ryzyko niedostarczenia danej partii na czas.

3. Skrócenie czasu cyklu produkcji: automatyzacja umożliwia również szybsze przetwarzanie i wykonanie operacji produkcyjnych. Maszyny i systemy komputerowe działają z większą prędkością i precyzją niż człowiek, co skraca czas cyklu produkcji. Skrócenie czasu cyklu produkcji oznacza z kolei możliwość szybszego reagowania na zapotrzebowanie rynku i skrócenie czasu dostawy produktów.

4. Redukcja kosztów: wdrożenie systemu ERP w celu automatyzacji procesów produkcyjnych może przyczynić się też do znacznej redukcji kosztów. Maszyny i systemy mogą zastąpić lub uzupełnić pracę ludzką, co prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z zatrudnieniem i szkoleniem pracowników. Ponadto automatyzacja może pomóc w optymalizacji zużycia surowców, energii i innych zasobów, co prowadzi do znacznych oszczędności.

5. Zwiększenie bezpieczeństwa: co równie ważne, automatyzacja może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Niektóre operacje produkcyjne mogą być niebezpieczne dla ludzi, ale mogą być wykonywane przez maszyny w sposób bezpieczny i kontrolowany. Ograniczenie interakcji człowieka z niebezpiecznymi maszynami lub substancjami może zminimalizować ryzyko wypadków i urazów.

6. Skalowalność i elastyczność: automatyzacja z pomocą ERP zapewnia też łatwiejszą skalowalność i elastyczność produkcji. Stosowane procesy mogą bowiem być dostosowywane do zmieniających się potrzeb i wymagań produkcji, umożliwiając szybkie wprowadzanie zmian i dostosowanie do nowych warunków rynkowych.

Bez wątpienia wdrożenie systemu ERP to bardzo dobry i ważny krok do automatyzacji działań w firmach produkcyjnych. Trzeba jednak pamiętać, aby oprogramowanie ERP oferowało funkcje specjalnie dostosowane do potrzeb branży. Powinno ono posiadać moduły do planowania produkcji, zarządzania zamówieniami, kontroli jakości, zarządzania zapasami i inne specyficzne dla produkcji, które można indywidualnie dopasowywać do potrzeb biznesowych i charakteru prowadzonej działalności.

Źródło: www.proalpha.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top