L-Systems MES

(L-Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)

L-Systems MES to łatwy w użyciu system klasy MES (System Realizacji Produkcji) pozwalający na rejestrację zdarzeń związanych z realizacją zleceń produkcyjnych. Rozwiązanie to może funkcjonować zarówno w małych firmach jak i średnich czy dużych i można je zintegrować z dowolnym systemem ERP.

 


 

Ogólny opis systemu:
System realizacji produkcji - L-Systems MES – zapewnia aktualną informację na temat realizowanych zleceń produkcyjnych.

Pozwala na bieżące rejestrowanie pracy zasobów (ludzie i maszyny) wykonujących zlecenia produkcyjne oraz rejestrowanie ruchów materiałów. Zapewnia to z jednej strony zwiększenie efektywności pracy ludzi i wykorzystania maszyn (OEE). Z drugiej dzięki informacji „on-line” pozwala na reagowanie na niepożądane zdarzenia produkcyjnej dużo szybciej niż tradycyjnie.

Logowanie do systemu, rejestracja czasu rozpoczęcia i zakończenia danej operacji, wydawanie materiałów może odbywać się za pomocą czytników kodów kreskowych co zapewnia minimalizację czasu niezbędnego do zarejestrowania danych czynności. Moduł raportujący pozwala także na drukowanie etykiet dla danej jednostki logistycznej (opakowań).

L-Systems MES pozwala na także na planowanie zleceń produkcyjnych. Sposób planowania, zakres danych stanowiących podstawę do tworzenia planu kolejności wykonywania zleceń jest dostosowywany w trakcie wdrożenia do indywidualnych wymagań danej firmy produkcyjnej i specyfiki branży.

Pełna integracja z systemem ERP pozwala na bezzwłoczne przekazywanie zarejestrowanych zdarzeń do tego systemu, dzięki czemu z poziomu systemu ERP jest dostęp do aktualnych informacji na temat kosztów zleceń produkcyjnych oraz ich statusu.lsystems ekran operatora
 Rys.1 Przykładowy ekran operatora


TECHNOLOGIA WPROWADZANIA DANYCH

Dane na temat szczegółowego przebiegu produkcji (wykonywanych operacji) wprowadzane są bezpośrednio za pomocą klawiatury i/lub z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.

lsystems ekran raportowania

Rys. 2 Przykładowy ekran raportowanie

SYSTEM UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKÓW

Dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu zarządzania uprawnieniami użytkowników system pozwala na jednoczesną pracę z systemem przez wielu pracowników z zachowaniem przypisanych im uprawnień.

System uprawnień pozwala każdemu z użytkowników na wprowadzanie i aktualizowanie tylko tych informacji, które są zgodne z przypisanymi uprawnianiami dostępu.

KOLEJKA ZADAŃ

Dzięki zastosowaniu systemu MES każdy z uprawnionych pracowników ma dostęp do informacji na temat kolejki zaplanowanych dla niego zleceń produkcyjnych.

CZAS RZECZYWISTY

Dane dotyczące kosztów, harmonogramu oraz innych zdarzeń związanych z realizacją zleceń produkcyjnych są rejestrowane w systemie na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwa jest wcześniejsza identyfikacja problemów związanych z realizacją zleceń produkcyjnych oraz usprawnienie obsługi Klienta, gdyż posiadamy na bieżąco dokładną informację na temat status zlecenia produkcyjnego.

System MES umożliwia między innymi:

 • Rejestrowanie materiałów do zlecenia produkcyjnego z dokładnością do partii;
 • Rejestrowanie operacji zlecenia produkcyjnego: 
  - czas rozpoczęcia i zakończenia operacji, 
  - przypisanie pracownika do operacji,
  - operacji ustawienia, realizacji oraz operacji niezwiązanych z realizacją zleceń produkcyjnych np. sprzątanie,
 • Rejestrowanie przyjęć produktów do magazynu;
 • Zamykanie zleceń produkcyjnych.

PLANOWANIE

System może zostać rozbudowany o funkcje planowanie dedykowane dla danego typu produkcji i konkretnej firmy.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU MES

Analiza stopnia realizacji zleceń i identyfikacja zagrożeń planowanych terminów (informacja zwrotna do systemu ERP pozwoli na bieżąca informacja o postępach na produkcji/zleceniu w stosunku do planu umożliwiająca reakcję na problemy w czasie rzeczywistym i pozwala podjąć działania zapobiegające).

Pełna identyfikacja surowców z których został wykonany wyrób gotowy (dla wybranych surowców wsparcie obsługi reklamacji i działań prewencyjnych).

Zapewnienie niezbędnych informacji na hali produkcyjnej (pełna informacja o sposobie produkcji – rysunki techniczne dokumentacja).

Podniesienie wydajności pracy poprzez powiązanie obecności, wydajności i jakości pracy poszczególnych pracowników – samoistne podniesienie dyscypliny pracy (każdy pracownik rejestrujący czas wykonania operacji i wyprodukowane ilości będzie miał świadomość że dane te będą odnoszone do wartości planowanych).

Poprawa efektywności poprawności wprowadzania danych - z zastosowanie ekranów dotykowych, kart zbliżeniowych, skanerów kodów.

Rejestracja przestojów, identyfikacja a docelowo eliminacja najbardziej uciążliwego źródła strat.

Zwiększenie produktywności (wzrost wskaźnika OEE) poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania maszyn. Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) - Całkowita Efektywność Maszyn i Urządzeń jest kluczowym wskaźnikiem opisującym efektywność zainstalowanego sprzętu w przedsiębiorstwie. Wskaźnik ten w sposób kompleksowy opisuje trzy główne obszary działalności biznesowej przedsiębiorstwa: Dostępność, Efektywność Wykorzystania oraz Jakość produkowanych wyrobów.

Redukcja kosztów administracyjnych poprzez eliminację ręcznego wprowadzania i agregacji danych (np. kart pracy) przy zastosowaniu ekranów dotykowych, skanerów kodów, kart zbliżeniowych.

Działania pro jakościowe:
 • Możliwość śledzenie przyczyn powstania braku, w czym pomaga śledzenie partii, serii, operatorów, maszyn (Genealogia, Traceability),
 • podjęcie działań prewencyjnych na podstawie wykrytych braków,
 • eliminację przyczyn braków, ściślejszą kontrolę jakości, poprzez systemowe wymuszenie działań kontrolnych, eliminację lub ciągły monitoring słabych punktów.

Dedykowane branże:

Firmy produkcyjne z dowolnych branż.


Przykładowe wdrożenia:
Przykładowe wdrożenia: 

 • Fibox,
 • Albatros Aluminium, 

Docelowy użytkownik:
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – producenci wszystkich branż

Ilość zrealizowanych wdrożeń:Rozwiązania L-Systems MES wspiera działania kilkudziesięciu użytkowników.

Preferowane platformy bazodanowe:

MS SQL Server (w zależności od wielkości firmy począwszy od bezpłatnej Express Edition, poprzez Standard Edition do Enterprise Edition włącznie).


Opisy modułów:


L-Systems MES składa się z 2 modułów:

 • RMES – moduł raportowania i realizacji produkcji
 • RMESK – moduł planowanie i realizacji operacji kooperacyjnych
 • PMES - moduł planistyczny

Dla uzyskania jeszcze większych korzyści L-Systems MES może być zintegrowany z systemem obsługi kodów kreskowych (np. L-Systems MWM) czy systemami zarządzania wysyłkami (np. L-Systems MES Zarządzanie Wysyłkami.


Czas wdrożenia:
0,5 -3 miesięcy

Wymagania techniczne:

Zależne od zakresu wdrażanych funkcjonalności i ilości użytkowników.PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top