Przedsięwzięcie w Odlewni Żeliwa Śrem zostało uznane za najszersze pod względem funkcjonalnym wdrożenie SAP w sektorze metalurgicznym w Europie Środkowej i Wschodniej. Śremska Odlewnia wyróżnia się także sposobem, w jaki uruchomienie rozwiązań ERP zostało wykorzystane do wprowadzenia nowej jakości w zarządzaniu firmą, zwłaszcza w sferze logistycznej.

 


Dlaczego SAP i BCC?

Zarząd Odlewni stanął przed decyzją o wyborze systemu ERP w połowie 1999 roku. Podstawowym argumentem na rzecz wyboru systemu SAP, był szeroki zakres funkcjonalny modułu PP (planowanie i sterowanie produkcją). Możliwość obsługi różnych modeli procesu produkcyjnego - od produkcji procesowej (wytapianie żeliwa) poprzez produkcję seryjną (odlewy motoryzacyjne) aż po produkcję jednostkową (skomplikowane pojedyncze odlewy) i obróbkę końcową detali - była kluczowa dla śremskiej firmy.

Przy wyborze firmy wdrożeniowej decydowało doświadczenie we wdrażaniu systemu SAP oraz kompleksowość przedstawionej oferty. W grudniu 1999 roku podpisany został kontrakt z BCC, obejmujący oprócz usługi wdrożeniowej dostawę platformy sprzętowej oraz sprzedaż licencji na system SAP.

"Wybraliśmy BCC ze względu na kompleksowość oferty. Z jednego źródła otrzymujemy licencję SAP, sprzęt, szkolenia i wdrożenie systemu. Wybraliśmy jednego, doświadczonego dostawcę, który bierze odpowiedzialność za całość przedsięwzięcia." – mówił o wyborze firmy wdrożeniowej Tadeusz Jurga, podczas wdrożenia Prezes Zarządu Odlewni.

Przebieg wdrożenia

Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w styczniu 2000 roku i przebiegały zgodnie z metodyką wdrożeniową SAP stosowaną przez BCC. Na początku opracowano Kartę i Regulamin projektu oraz przygotowano niezbędne zasoby (m.in. sale dla zespołów oraz infrastrukturę techn.). Następnie od lutego do maja odbywały się szkolenia z funkcjonalności modułów, modelowano procesy biznesowe oraz opracowano „Koncepcje wdrożenia systemu SAP”.

Po zatwierdzeniu koncepcji rozpoczęła się realizacja prototypu, w trakcie której skonfigurowano system i poddano go testom funkcjonalnym i integracyjnym. W listopadzie i grudniu trwały przygotowania do startu produktywnego, szkolono użytkowników i kończono wprowadzanie danych podstawowych.

Tygodnik Computerworld, relacjonujący na bieżąco wdrożenie w Odlewni, pisał: „Żeby uzmysłowić sobie, jaki ogrom pracy wykonali członkowie zespołu wdrożeniowego, wystarczy powiedzieć, że do systemu wprowadzano dziesiątki tysięcy danych podstawowych, które wcześniej istniały tylko na papierze, np. prawie 8 tys. marszrut technologicznych, ponad 29 tys. indeksów materiałowych, ponad 10 tys. specyfikacji materiałowych oraz zdefiniowano 102 stanowiska robocze.”


W styczniu 2001 uruchomiono następujące moduły SAP: FI - rachunkowość finansowa, CO - kontroling, FI-AA – księgowość majątku trwałego, MM - gospodarka materiałowa i zaopatrzenie, SD - sprzedaż i dystrybucja, PP - planowanie i sterowanie produkcją (na 3 wydziałach: centralnej wytapialni, odlewni odlewów ciężkich i obróbki mechanicznej). Faza wsparcia użytkowników zakończyła się w marcu 2001 odebraniem przez Komitet Sterujący produktu wdrożenia.
W kolejnym etapie, zakończonym w styczniu 2002 r., uruchomiony został moduł PP na pozostałych wydziałach (odlewni odlewów średnich, odlewni odlewów lekkich, modelarni). W styczniu 2002 śremska Odlewnia rozpoczęła także użytkowanie modułu CO-PA (rachunek wyników).

Szef IT Odlewni w trakcie wdrożenia, Andrzej Jędrzejak, powiedział: „Zakończone wdrożenie to początek zmian w Odlewni. Teraz przyszła pora na wykorzystanie systemu jako narzędzia umożliwiającego osiągnięcie przez naszą firmę założonych celów biznesowych takich jak zmniejszenie kosztów czy zwiększenie efektywności działania. Ważne, że podczas wdrożenia konsultanci BCC przekazali nam nie tylko wiedzę o systemie SAP, ale także wiedzę biznesową z zakresu wdrażanych modułów”
Korzyści z SAP w poszczególnych obszarach

Finanse
W trakcie prac nad wdrożeniem modułu FI opracowano plan kont dla Odlewni uwzględniający konta księgi głównej, ksiąg dostawców i odbiorców oraz majątku trwałego. Większość danych w finansach rejestrowana jest automatycznie w trakcie operacji wykonywanych w pozostałych modułach (np. ruch materiałowy powoduje zmiany w informacji ilościowej dotyczącej materiału, a także zaksięgowanie odpowiednich wartości na kontach). Zrealizowano również interfejs przenoszący dane o kosztach wynagrodzeń z zewnętrznego systemu płacowego do systemu SAP.

Kontroling
Moduł CO umożliwia szczegółowe planowanie kosztów na poziomie pojedynczych wyrobów z dokładnością do zużywanego detalu. SAP pozwala na prowadzenie rachunku kosztów według zleceń na partie dla klienta. Dzięki integracji z modułami MM i SD można analizować koszty produkcji konkretnego wyrobu dla konkretnego klienta. Możliwe jest również analizowanie kosztów od ogółu (np. całego wydziału) do szczegółu (np. części wyrobu).

„Spójność i rzetelność danych dostarczanych przez system SAP to nowa jakość informacji zarządczej, a także mniejsze ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji” – stwierdziła Danuta Glanc, Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego Odlewni.

W ramach wdrożenia ustalono strukturę miejsc powstawania kosztów (MPK), która umożliwia rejestrowanie kosztów według miejsc ich odpowiedzialności. To pozwala na analizę kosztów pośrednich każdego z wydziałów oraz (bardziej szczegółowo) wydzielonych części wydziałów (np. stanowisk roboczych).

Gospodarka materiałowa i zaopatrzenie
Dzięki wdrożeniu SAP w tym zakresie pracownicy posługują się jedną bazą danych podstawowych materiałów. Również zaopatrzenie i księgowość posiada jedną wspólną bazę danych dostawców. Wdrożony moduł MM wspiera w szerokim zakresie obsługę procesu zakupów, m.in. każda pozycja w zamówieniu zawiera informację o ilościach i wartościach już dostarczonych, o otwartej ilości zamówienia oraz o ilościach i wartościach już zafakturowanych.

System SAP zapewnia informację o aktualnych stanach ilościowo-wartościowych materiałów, z uwzględnieniem bieżących stanów magazynowych oraz planowanymi przyjęciami i wydaniami. System pozwala również na automatyczne tworzenie dokumentów inwentaryzacyjnych i automatyczne rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych (korekta ilości na magazynie wraz z jednoczesną aktualizacją wartości zapasów na kontach).

Sprzedaż i dystrybucja
Dzięki uruchomieniu SAP w zakresie sprzedaży i dystrybucji pracownicy korzystają z jednej bazy danych klientów i wyrobów. Poprzez rejestrację kolejnych dokumentów w procesie sprzedaży (od zapytania, przez ofertę, zamówienie, zlecenie sprzedaży aż po dostawę i fakturę) w systemie dostępna jest historia kontaktów z klientami.

Dzięki rejestracji zapytań ofertowych możliwe jest pozyskanie informacji o potencjalnych klientach, poszukiwanych wyrobach czy kanale, przez który zapytanie wpłynęło (np. reklama, handlowcy). Rejestracja ofert pozwala z kolei na udostępnienie informacji o stopniu zaawansowania rozmów z klientami czy o powodach odrzuceń ofert.

Dzięki integracji z modułem PP (planowania i sterowania produkcją) po wprowadzeniu zamówienia klienta w systemie tworzone są zlecenia planowane, które przekształcane są w zlecenia produkcyjne. Równocześnie na podstawie oceny zdolności produkcyjnych i aktualnych obciążeń system określa termin realizacji zamówienia.

W wyniku integracji z modułem FI w momencie zapamiętywania faktury sprzedaży następują automatyczne księgowania wartości na kontach.

Planowanie i sterowanie produkcją
W ramach wdrożenia modułu PP uruchomiono obsługę planowania i zarządzania produkcją dla wszystkich oddziałów produkcyjnych Odlewni. Dzięki temu obsługiwany jest w SAP pełen cykl produkcyjny dla odlewów i modeli odlewów.

W Odlewni przyjęto strategię produkcji na zamówienie klienta. Wyrób jest identyfikowany numerem danego zamówienia oraz numerem seryjnym. Możliwa jest więc pełna kontrola procesu, razem z możliwością sprawdzenia danych dotyczących produkcji wyrobu, np. jaki był skład żeliwa, z którego wykonano dany odlew? Jest to ważne ze względu na wymagania instytucji certyfikujących (m.in. dla przemysłu stoczniowego, który jest stałym klientem Odlewni).

Podczas obsługi zleceń produkcyjnych kontrolowana jest nie tylko dostępność materiałów i zdolności produkcyjnych, ale również modeli i skrzyń formierskich. O wykorzystaniu systemu świadczy fakt, że miesięcznie obsługiwane jest około 25 000 zleceń produkcyjnych.

Stefan Włodarczyk, Prezes Zarządu śremskiej Odlewni, podczas wdrożenia SAP Członek Zarządu i Dyrektor Produkcji mówi o korzyściach uruchomienia SAP w obszarze produkcji: "Wdrożenie SAP to dla naszej firmy nie tylko korzyści związane z otrzymaniem przez pracowników Odlewni narzędzia do planowania, kontrolowania i rozliczania procesu produkcji. Dodatkowo udało nam się w trakcie prac zweryfikować i uporządkować dane dotyczące m.in. stosowanych marszrut technologicznych czy materiałów i specyfikacji materiałowych."

Jacek Piątkowski, Kierownik Projektu SAP w Odlewni, podsumowuje: „W firmie o bardzo złożonym procesie produkcyjnym, takiej jak nasza, od systemu informatycznego oczekuje się stabilności, ponieważ nawet krótka przerwa w dostępie do systemu może spowodować opłakane skutki dla ciągłości produkcji, czy terminowości dostaw produktów do klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na system SAP, który dzięki swojej stabilności pozwala na bezpieczne prowadzenie naszego biznesu. Jednocześnie technologia SAP zapewnia nam, przez swą elastyczność, praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju zarówno samej platformy, jak i zakresu obsługiwanych przez nią procesów biznesowych.”

Nowa jakość w zarządzaniu łańcuchem logistycznym – projekty biznesowe w Odlewni

W 2003 roku śremska Odlewnia kontynuowała wprowadzanie zmian w modelu zarządzania firmą w oparciu o dane z systemu SAP, realizując przy wsparciu BCC projekty reorganizacji procesu planowania w logistyce. Celem prac było zwiększenie efektywności obsługi klientów Odlewni, poprzez reorientację procesów na realizację zamówień klientów.

Przygotowana w ramach projektu jakościowa zmiana procesu planowania obejmuje całość obszaru logistyki śremskiej firmy – od planowania sprzedaży i potwierdzania terminów realizacji zamówień klientów, poprzez planowanie i sterowanie produkcją, do gospodarki zapasami i sterowania przepływem materiałów.

Reorganizacja procesu planowania w śremskiej Odlewni wnosi nową jakość do zarządzania procesem planowania, jeszcze ściślej wiążąc procesy logistyczne z realnym zapotrzebowaniem rynku. Reorientacja procesów umożliwia wiarygodne określanie terminów realizacji zamówień klientów Odlewni, oparte na kontroli dostępności materiałów, zdolności produkcyjnych, modeli i skrzyń formierskich, a także na informacjach uzyskanych dzięki monitorowaniu przebiegu zleceń (cykl produkcyjny trwa niekiedy kilka tygodni).

Nowy model planowania pozwala na definiowanie priorytetów w realizacji zamówień klientów, a także na rozliczanie wydziałów produkcyjnych przede wszystkim ze wskaźników poziomu obsługi zamówień.

Efektem zmian organizacyjnych w ramach projektu jest powołanie Biura Planowania, które koordynuje funkcje planowania dla wszystkich wydziałów produkcyjnych Odlewni, oraz opracowanie i wdrożenie procedur organizacyjnych związanych z obsługą logistyki. Praca Biura Planowania jest wspierana kompleksowo przez system SAP. Wszystkie informacje, potrzebne do funkcjonowania Biura, a także powiadamiania klienta o stanie realizacji złożonych przez niego zamówień, są uzyskiwane z SAP.
Związane z projektem zmiany w przebiegu procesów biznesowych oraz zmiany organizacyjne znalazły pełne odzwierciedlenie w systemie SAP Odlewni.

Zmiany w procesie planowania oznaczają dla klientów Odlewni gwarancję uzyskania szybkiej i wiarygodnej informacji dotyczącej realizacji złożonych zamówień, a w konsekwencji - poprawę jakości nabywanych produktów oraz usprawnienie całego procesu obsługi.


Źródło: BCC

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top