Wdrożenie systemów TETY w GKN Automotive Polska

Od roku 1996 GKN Automotive Polska Sp. z o. o. eksploatował moduły TETA_Finansowo-Księgowy, TETA Kadry-Płace i TETA Środki Trwałe z systemu ERP - TETA C. Zadowolenie klienta z dotychczasowej współpracy zaowocowało podpisaniem kontraktu na wdrożenie pakietu TETA 2000 opartego na technologii Oracle. System wprowadzano etapami, zauważalne efekty początkowych prac stawały się bodźcem do rozszerzania zakresu projektu.

 


GKN Automotive Polska Sp. z o. o. to przedsiębiorstwo, które w swoim działaniu stara się realizować założenia Lean Manufacturing. W zakładzie funkcjonuje system Just-In-Time w oparciu o karty Kanban, przy pomocy których następuje zlecanie i rejestracja produkcji.

System TETA 2000 odpowiedzialny jest w przedsiębiorstwie za automatyzację prac magazynowych i produkcyjnych. W tym celu w szerokim zakresie wykorzystywane są przenośne bezprzewodowe terminale oraz czytniki kodów kreskowych. Przyjmując dostawę pracownik odczytuje przy użyciu przenośnego terminala kody kreskowe z etykiet ODETTE, którymi oznaczone są wyroby dostawcy, podejmuje względem każdej palety decyzję o jej przyjęciu lub też odrzuceniu (w sytuacji, gdy towar nie był zamawiany) albo czasowym przesunięciu na magazyn depozytowy w celu dalszego wyjaśnienia. System podpowiada optymalną lokalizację dla każdego przyjmowanego towaru. Dzięki temu pracownik nie musi szukać wolnego miejsca, zaś te same indeksy nie są rozproszone po całym magazynie. Każda lokalizacja posiada własne oznaczenie położenia i kod kreskowy. Po potwierdzeniu przez pracownika system automatycznie generuje i zatwierdza dokumenty przyjęcia (PZ).

Dużą uwagę przy wdrożeniu poświęcono na zaimplementowanie modułu rejestracji kart Kanban. Każda wprowadzona do systemu karta Kanban stanowi podstawę do rejestracji zdarzeń z nią związanych. Planiści tworzą i aktywują w odpowiednim czasie karty oraz umieszczają je na tablicy. Pracownik pobierając je i rozpoczynając produkcję odczytuje z nich kody kreskowe, inicjuje to w systemie proces pobrania materiałów i półproduktów oraz utworzenia dokumentów RW. Brakujące składniki są przesuwane z magazynów materiałowych na przyprodukcyjne i następnie rozchodowane.

Wypełnienie pojemnika produktami i zakończenie produkcji rejestrowane jest przez pracownika w podobny sposób, tyle że tym razem system automatycznie wystawia dokumenty PW i udostępnia pojemnik do zużycia w kolejnym etapie procesu produkcyjnego. Po opróżnieniu pojemnika karta zostaje zamknięta, po czym może zostać dezaktywowana lub ponownie wykorzystana w produkcji.

Dla GKN ważnym elementem w tym procesie było także wprowadzenie możliwości rejestracji dodatkowych zdarzeń związanych z obsługą kooperacji, przesuwaniem kart między poszczególnymi gniazdami produkcyjnymi i przekazania wybranych partii do prób laboratoryjnych, a także szczegółowa rejestracja braków z podziałem na różne rodzaje i z podaniem operacji technologicznej, przy której powstały.

Kończąc proces produkcyjny z systemu generowane są etykiety ODETTE na wyroby gotowe, zaś pracownik umieszczający je na paletach otrzymuje w terminalu informacje dla każdej etykiety o odpowiadającej jej karcie Kanban. Tworzenie, potwierdzanie i zatwierdzanie dokumentów wysyłki do klienta (WZ) także odbywa się automatycznie.

Cała powstająca dokumentacja obrotowa podlega nie tylko automatycznej dekretacji na konta księgowe, lecz także zapisywana jest na obiektach ewidencyjnych i może podlegać dalszej analizie w ramach rachunkowości zarządczej.

Obecnie GKN Automotive Polska Sp. z o. o. to nie tylko fabryka wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia. Pakiet TETA 2000 – tak jak system nerwowy w organizmie – sięga wszystkich sfer działalności, wspiera całość procesów biznesowych, steruje bieżącą działalnością i umożliwia sprawny kontakt z otoczeniem. GKN to nowoczesny biznes zbudowany na solidnych podstawach.

Źródło: TETA

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top