SENTE eSystem w firmie RAW-POL

Współpraca z firmą RAWPOL rozpoczęła się w styczniu 2005, kiedy to rozpoczęły się rozmowy na temat procesów zachodzących w firmie. Podczas dwumiesięcznych rozmów właściciel przedstawił nam swoją wizję w pełni zinformatyzowanej firmy co w połączeniu z naszym doświadczeniem zaowocowało powstaniem projektu zmian w aplikacji mających dostosować ją do obsługi wszystkich procesów zachodzących w firmie.Nie byliśmy jednak jedyną firmą braną pod uwagę przy wyborze oprogramowania do obsługi firmy. Ponieważ jednak jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i nie staramy się przystosować firmy do aplikacji lecz odwrotnie, właściciel firmy zdecydował się na współpracę z naszą firmą mimo iż nasza siedziba mieści się ponad 280 km od siedziby firmy RAWPOL. Jesteśmy również producentem tego oprogramowania co umożliwiło nam łatwe i szybkie implementowanie wszelkich zmian jakich życzył sobie Klient. Było to najważniejszym argumentem, który przeważył na naszą korzyść i jak się później okazało bardzo istotnym elementem, ponieważ podczas naszej półtorarocznej współpracy konieczność dostosowania firmy RAWPOL do zmieniającej się sytuacji na rynku wymusiła również zmiany w aplikacji by umożliwić dalszy rozwój firmy i zdominowanie rynku odzieży roboczej.

Podstawowym celem właściciela było podniesienie jakości usług, ograniczenie ilości błędów do minimum oraz możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych klientów poprzez zautomatyzowanie większości procesów, które do tej pory zajmowały za dużo czasu, co utrudniało zwiększenie liczby obsługiwanych klientów.

Ponieważ firma RAWPOL jest firmą sprzedającą swoje towary głównie za pośrednictwem firm spedycyjnych do podstawowych usprawnień obsługi klienta należało usprawnienie procesów związanych z przygotowaniem towaru do wysyłki. Przed wdrożeniem naszego programu SENTE eSystem bardzo dużo czasu zajmowało pracownikom określenie firmy spedycyjnej, którą towar powinien wyjść do klienta, co w efekcie uniemożliwiało podanie klientowi od razu kosztów dostawy towaru. Doprowadziło to do powstania mechanizmów optymalizacji kosztów dostawy zamówienia obliczanych na bieżąco podczas składania zamówienia na podstawie wartości zamówienia, jego wagi oraz odległości na jaką należy wysłać towar. Również drukowanie listów przewozowych spedytorów odbywa się teraz bezpośrednio z aplikacji razem ze wszystkimi fakturami i innymi dokumentami jednocześnie, co znaczenie usprawniło i skróciło czas przygotowania wszystkich formalności związanych z przygotowaniem towaru do wysyłki, gdyż nie ma potrzeby używania do tego aplikacji spedytorów. Tak daleko posunięta automatyzacja procesu obsługi klienta, nie tylko zwiększyła możliwości związane z ilością obsługiwanych klientów, lecz również znaczenie zmniejszyła ilość błędów popełnianych przez operatorów.

W firmie RAWPOL najwięcej zamówień składanych jest za pośrednictwem telefonów. Zrodziło to konieczność zintegrowania aplikacji SENTE Sprzedaż i Dystrybucja z centralą telefoniczną. Na podstawie książki telefonicznej przechowywanej w systemie, możemy szybko zidentyfikować rozmówcę i szybko sprawdzić stan jego ostatnich zamówień. Dzięki identyfikacji klienta skraca się również czas jego obsługi oraz uzyskania najpotrzebniejszych informacji związanych z ostatnimi zamówieniami jak i kontaktami klienta z firmą.

W związku ze wzrostem ilości obsługiwanych wysyłek towarów, należało również usprawnić system rozliczeń księgowych związanych z płatnościami za przesyłki przez spedytorów. Przesyłki są dostarczane do klientów za pobraniem, więc ostatecznie nie płaci za nie klient lecz spedytor. Zaowocowało to projektem automatycznego rozliczania rozrachunków klientów na rzecz rozrachunków ze spedytorem i systemu automatycznego rejestrowania wyciągów bankowych z płatnościami za poszczególne przesyłki co ograniczyło znacznie ilość wykonywanej pracy przez dział księgowy (konieczność zarejestrowania ponad 50 000 pozycji przelewów rocznie - co do tej pory zajmowało jednej osobie ponad 4 godziny dziennie).

Taki wzrost sprzedaży mógł być osiągnięty poprzez wprowadzenie polityki sprzedaży promującej zakup dużych ilości towarów, czyli kalkulacji kosztów logistycznych oraz aktywnej polityki rabatowej. Kalkulacja kosztów logistycznych jest związana z obliczeniem nakładów pracy poświęconych na przygotowanie wysyłki dla klienta. Wiele firm dolicza takie koszty przygotowania zamówienia klientom do kosztu towaru skłaniając przy tym do zakupów, które generują najmniejsze koszty logistyczne na jednostkę, a co za tym idzie z reguły większe jednorazowe zamówienia. Aktywna polityka rabatowa polega na przyznawaniu rabatów w zależności od obrotów w bieżącym i ostatnim okresie. Klient po przekroczeniu odpowiedniego progu zakupu automatycznie przechodzi do korzystniejszego progu rabatowego bez potrzeby czekania na koniec miesiąca, kiedy to zostaną przeliczone obroty klienta i przyznany zostanie rabat na kolejny miesiąc. Jest to kolejny bodziec dla klientów zachęcający do dokonywania większych zamówień.

Wzrost ilości obsługiwanych klientów spowodował częsty kontakt telefoniczny z klientami pytającymi się o stan ich zamówienia. Problem ten był bardzo istotny, ponieważ takie rozmowy zajmowały bardzo dużo czasu telefonistom przyjmującym nowe zamówienia. Aby ten problem rozwiązać został wprowadzony system automatycznego informowania klientów o realizacji zamówień za pośrednictwem zarówno maili jak i SMS. Powiadomienia są wysyłane po załadowaniu samochodów spedytorów i są wysyłane za pomocą modemu SMS oraz klienta poczty elektronicznej.
Ponieważ większość klientów Klienta to również hurtownicy odzieży, którzy nie są w stanie samodzielnie założyć własnego serwisu WWW, zrealizowany został projekt sklepów internetowych dla klientów. Warunkiem uruchomienia takiego sklepu jest odpowiednia częstotliwość dokonywania zamówień. Baza towarów jaka jest prezentowana klientom ostatecznym jest w rzeczywistości bazą towarów firmy RAWPOL. Zaowocowało to wzrostem przywiązania hurtowników do naszego klienta oraz wzrost ich sprzedaży a co za tym idzie zwiększenie ich zamówień wobec Firmy Klienta.

Wzrost ilości klientów oraz wzrost obrotów pociągnął za sobą konieczność przygotowania algorytmów optymalizujących zamówienia dostaw na podstawie określonych wcześniej planów sprzedaży. Chodzi głównie o takie zaplanowanie dostaw, aby nie zabrakło towarów mimo że towar płynie kontenerami z Azji i okres realizacji zamówienia przekracza 3 miesiące. Prowadzone są również prace nad korektą zamówień dostaw gdy rzeczywista sprzedaż towarów znacznie odbiega od zaplanowanej a zamówienia zostały złożone na najbliższy rok. W tym celu realizowany jest również projekt łańcucha dostaw, czyli ścisłych kontaktów klienta z dostawcami poprzez panel WWW. Pozwoli to niejednokrotnie pokonać bariery językowe i umożliwi obu stronom bezpośrednie śledzenie stanów magazynowych jak i etapu realizacji zamówień, co znacznie usprawni komunikację Klient-Dostawca i umożliwi bardzo szybką reakcję na jakiekolwiek zdarzenia mogące opóźnić dostawę towaru.

Również system wynagrodzeń wymagał dostosowania do specyfiki firmy, zwłaszcza w zakresie prac prowadzonych na magazynie. Wprowadzony został system rejestracji czasu pracy. System automatycznie rejestruje listy obecności pracowników. Na każdej z list obecności rejestrowane są czynności przy których pracowali pracownicy oraz określane jest czy pracowali na akord czy według stawki godzinowej. Takie rejestrowanie czasu pracy jest podstawą do automatycznego obliczania list płac dla pracowników i odciążenia kadr i płac o obliczanie skomplikowanych współczynników.

Na podstawie listy obecności - zarówno zarejestrowanych godzin pracy jak i czynności przy których pracowano możliwe jest naliczanie listy płac za dany okres. Każda z czynności może być rozliczana według akordu jak i według stawki godzinowej, co ściśle wiąże się z zarejestrowanymi czynnościami na liście obecności. W przypadku pracy na akord zarówno na czynnościach jak i na operacjach znajdują się stawki za poszczególne czynności jak i operacje składające się na te czynności. Dzięki takiemu rozwiązaniu wynagradzania pracowników może być uzależnione nawet od tak elementarnych czynności jak ilość wydrukowanych dokumentów czy ilość spakowanych kartonów na wózek. Można również zróżnicować wynagrodzenie w zależności od stopnia trudności przygotowania przesyłki. W systemie rejestrowane są również błędów popełniane podczas przygotowywania zamówienia. Spedycyjny charakter sprzedaży wiąże się z bardzo dużymi kosztami wysłania do klienta innych produktów niż zamówił. Zarejestrowane błędy generują punkty karne mające odzwierciedlenie w obniżeniu wypłaty pracowników popełniających najwięcej błędów. Taki system wynagrodzeń znacznie poprawi jakość obsługi klienta poprzez minimalizację popełnianych błędów.

Źródło: www.sente.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top