XSystem S.A. strategiczne kierunki rozwoju i będzie koncentrowała się na bardziej perspektywicznym obszarze biznesowym, jakim jest elektroniczny obieg dokumentów i jej autorskie oprogramowanie - ACCELO. Spółce przyznane zostało również dofinansowanie w wysokości 0,9 mln zł oraz zakończyła ona emisję akcji serii G, z której pozyskała 0,82 mln zł.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Nowa strategia Emitenta będzie oparta na dalszym rozwoju obszaru biznesowego, jakim jest Elektroniczny Obieg Dokumentów. XSystem S.A. dostrzegając zmiany w otoczeniu rynkowym opracowała własny, innowacyjny system klasy ECM (Enterprise Content Management - korporacyjny system do zarządzania treścią) o nazwie ACCELO. Pierwsza wersja systemu powstała na przełomie 2014 oraz 2015 roku i od tego momentu system był sukcesywnie modyfikowany oraz rozwijany. Spółka zrealizowała z sukcesem jego wdrożenia w rządowym, okołobudżetowym oraz prywatnym.

W związku ze stałym spadkiem marż części działalności Emitenta, która zajmowała się dostawami sprzętu biurowego i produkcyjnego na potrzeby poligrafii, Zarząd podjął decyzję o sukcesywnym wycofywaniu się z tej działalności. Krótkoterminowo decyzja ta przełoży się na spadek przychodów ze sprzedaży i jednocześnie wpłynie na istotne zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności. W średnioterminowej perspektywie powinna się ona przełożyć się na znaczący wzrost rentowności Spółki oraz poprawę jej wyników finansowych.
Zamierzamy działać na szeroko rozumianym polskim rynku rozwiązań w obszarze elektronicznego obiegu dokumentów, który jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków na świecie, a także w Polsce. Analizy rynkowe wskazują, że wartość tego rynku w ujęciu światowym podwoi się do 2022 r. W ostatnich miesiącach dostrzegamy zwiększone zainteresowanie naszym oprogramowaniem ACCELO, co stanowi o bardzo dobrych perspektywach dla jego komercjalizacji. Nasza strategia rozwoju zakłada, że będziemy się koncentrowali na dostarczaniu oprogramowania dużym i średnim przedsiębiorstwom. Jesteśmy przekonani, że obrany kierunek przełoży się na zwiększenie rentowności Spółki, a tym samym poprawę jej wyników finansowych. - podkreśla Adrian Weremiuk, Prezes Zarządu Spółki XSystem S.A.
XSystem S.A. otrzymała również informację, że jej odwołanie na wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, zostało uwzględnione i projekt został tym samym wybrany do dofinansowania. Spółka zrealizuje projekt o nazwie „Opracowanie przez XSystem S.A. innowacyjnej technologii klasyfikowania dokumentów oraz kategoryzowania zawartych w nich informacji”, którego szacowana wartość wynosi 1,2 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania sięga 0,9 mln zł. Jego głównym celem jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, które będą miały na celu opracowanie innowacyjnej technologii na potrzeby systemu informatycznego pozwalającego na automatyczną klasyfikację dokumentów oraz przypisanie zawartych w nich informacji do właściwych kategorii. Opracowywana technologia będzie oparta na zastosowaniu sztucznej inteligencji wykorzystującej metody probabilistyczne i metody z zakresu logiki rozmytej, jak również algorytmy uczenia maszynowego. Technologia ujęta zostanie w prototyp systemu informatycznego zapewniającego automatyczną klasyfikację dokumentów oraz identyfikację zawartych w nich informacji na potrzeby ich kategoryzowania, archiwizowania i udostępnienia innym systemom, przede wszystkim systemom klasy ERP oraz systemom zarządzania dokumentami i procesami klasy ECM.
Otrzymane dofinansowanie pozwoli nam realizować bardzo innowacyjny projekt, który powinien pozytywnie wpłynąć na budowanie naszej pozycji rynkowej. Posiadamy duże doświadczenie w obszarze zarządzania dokumentami i zamierzamy je efektywnie wykorzystać. Wierzymy, że opracowana technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję odniesie sukces dzięki swojej unikatowości i innowacyjności.” - podsumowuje Prezes Weremiuk.
Źródło: Xsystem

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top