Zaledwie 5 proc. ze wszystkich przebadanych firm to przedsiębiorstwa w pełni „inteligentne”, które tworzą cyfrową reprezentację obiektów fizycznych w celu zapewnienia lepszej widoczności procesów i gromadzenia wartościowych danych.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Firma Zebra Technologies zaprezentowała wyniki globalnej ankiety „Intelligent Enterprise Index” (Wskaźnik Inteligentnego Przedsiębiorstwa). Celem badania było przeanalizowanie, na jakim etapie znajdują się firmy zmierzające w kierunku Inteligentnego Przedsiębiorstwa – w jaki sposób łączą świat realny z cyfrowym, żeby zwiększyć widoczność zasobów i zachodzących procesów, poprawić wydajność i przyspieszać wzrost. Jak wynika z ankiety, 48 proc. firm jest w trakcie działań przybliżających je do miana Inteligentnego Przedsiębiorstwa – osiągają one od 50 do 75 punktów w ogólnym wskaźniku. Zaledwie 5 proc. firm udało się przekroczyć wskaźnik 75 punktów.

Wskaźnik Inteligentnego Przedsiębiorstwa powstał, aby umożliwić ocenę stopnia nowoczesności firmy oraz realizacji założeń definiujących współczesne Inteligentne Przedsiębiorstwo. Kryteria obejmują m.in. wizję IoT oraz plan wdrażania nowych technologii w kontekście personelu, jak również zaangażowanie przedsiębiorstwa w uzyskanie zwrotu z inwestycji w IoT. Członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla, eksperci branżowi i osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki działalności określili te kryteria w zeszłym roku podczas wydarzenia 2016 Strategic Innovation Symposium: The Intelligent Enterprise, prowadzonym przez firmę Zebra we współpracy z Centrum Technologii i Przedsiębiorczości na Harwardzie (Technology and Entrepreneurship Center at Harvard – TECH).

Podstawę Inteligentnego Przedsiębiorstwa tworzą rozwiązania technologiczne, które integrują technologię cloud computing, mobilność oraz Internet Rzeczy w sposób umożliwiający automatyczne pozyskiwanie informacji z zasobów przedsiębiorstwa. Dane operacyjne dotyczące tych zasobów – w tym statusy, informacje o ich lokalizacji czy stopniu wykorzystania, jak również deklarowanych preferencjach – są następnie analizowane, w celu uzyskania wartościowych danych. Można je w odpowiedniej chwili przekazać właściwym osobom, które w efekcie są w stanie podejmować w czasie rzeczywistym i bez opóźnień lepsze decyzje.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
  • Firmy posiadają wizję IoT, a inwestycje w Internet Rzeczy mają rosnąć. 42 proc. firm wydaje rocznie ponad 1 mln USD na IoT – przeciętnie w ciągu roku inwestowane jest 3,1 mln USD. 75 proc. przedsiębiorstw przewiduje wzrost wydatków w tym zakresie w przeciągu od roku do dwóch lat. 42 proc. firm przewiduje, że wzrost inwestycji w IoT wyniesie 11-20 proc. Należy zauważyć, że 57 proc. przedsiębiorstw ma konkretną wizję IoT oraz realizuje obecnie plany związane z wykorzystaniem tej technologii. O ile jedynie 36 proc. przedsiębiorstw wdrożyło obecnie IoT w skali całej firmy, oczekuje się, że w przyszłości odsetek ten wzrośnie do 62 proc.
  • Doświadczenia klientów napędzają rozwój IoT. 70 proc. firm jest zdania, że czynnikiem, który najskuteczniej stymuluje inwestycje w IoT, jest poprawa doświadczeń klientów. Oczekuje się, że w przyszłości najważniejszymi czynnikami będą: zwiększanie dochodu (53 proc.) oraz wejście na nowe rynki (51 proc.).
  • Zaangażowanie przedsiębiorstwa w realizację koncepcji IoT jest kluczowe, ale należy poświęcić również uwagę zagadnieniom kultury biznesowej. W 77 proc. firm istnieje metoda pomiaru zwrotu z inwestycji w ich plan IoT. Natomiast 71 proc. ma plany IoT, które uwzględniają związane z ich wdrożeniem zmiany kulturowe oraz zmiany procesowe.
  • W wielu firmach brakuje planu uwzględniającego przyjęcia nowych technologii przez pracowników. Ponad 50 proc. firm oczekuje oporu ze strony pracowników wobec wprowadzenia rozwiązania IoT. Firmy te nie mają jednocześnie planu na rozwiązania tego problemu. Tylko 21 proc. przedsiębiorstw, które spodziewają się oporu pracowników wobec wprowadzanych rozwiązań, ma plan, jak na niego zareagować.
  • Pracownicy mają dostęp do informacji, ale można zrobić więcej. Około 70 proc. firm udostępnia swoim pracownikom informacje pochodzące z rozwiązań IoT częściej niż raz dziennie. Z tego ponad dwie trzecie udostępnia je w czasie rzeczywistym lub tylko z niewielkim opóźnieniem. Jednak tylko 32 proc. dostarcza przydatne przy podejmowaniu decyzji informacje do wszystkich pracowników. Informacje są rozpowszechniane przez e-mail (69 proc.) lub jako dane nieprzetworzone (62 proc.).
W „Inteligentnym Przedsiębiorstwie” wykorzystuje się związki między światem realnym i cyfrowym w celu poprawienia widoczności procesów i wykorzystania przydatnych przy podejmowaniu decyzji danych. Pozwala to na poprawę doświadczeń klientów, zwiększenie wydajności operacyjnej oraz powstawanie nowych modeli biznesowych. Ze względu na fakt, że jest to kierunek, w którym podążają przedsiębiorstwa, chcieliśmy zobaczyć, na jakim etapie jest większość firm. Jak widać, wiele przedsiębiorstw jest jeszcze w trakcie tworzenia strategii IoT, widzimy jednak segmenty, w których cele skonkretyzowały się, a rozwiązania są dynamicznie wdrażane” - Tom Bianculli, Chief Technology Officer, Zebra

Źródło: Zebra Technologies

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top